Історія кафедри

 Кафедра очних хвороб була організована в 1945 році, на завідування кафедри призначено професора Б.Л.Радзіховського, який очолював кафедру до 1975 року. 

Б.Л. Радзіховський закінчив Дніпропетровський медичний інститут   (1932 р.),  трирічну ординатуру(1937р.). Під керівництвом академіка В.П.Філатова виконав кандидатську дисертацію на тему: “Лечение трахомы отсасыванием”, яку успішно захистив у 1940 році. Працюючи провідним офтальмологом спеціалізованого офтальмологічного евакогоспіталю (м. Горький), Борису Леонідовичу доводилося займатися складними травмами органу зору. Набутий клінічний матеріал став основою докторської дисертації на тему “Рентгенологическая локализация инородных тел глаза”, яку успішно захистив у червні 1945 року (м. Москва).  

Видатний вчений, досвідчений педагог та клініцист зміг за короткий термін створити умови становлення та удосконалення навчально-методичної роботи кафедри, розвитку офтальмологічної  служби та зниження захворювання очей на Буковині.

Під керівництвом Б.Л. Радзіховського виконано і захищено 9 кандидатських дисертацій (С.Л.Авербух, О.М.Водовозов, К.С.Тітенко, С.Ю.Курченко, В.Ф.Кондрацький, Г.Д.Ловля, В.І.Лучик, Т.Б.Воронова, Г.М.Телегіна) і одна докторська (О.М.Водовозов). Він – автор 5 монографій: «Офтальмоскопическая диагностика (с офтальмоскопическим атласом)», «Близорукость», «Старческая дальнозоркость», «Астигматизм человеческого глаза», «Чувствительность роговицы и ее диагностическое значение в патологии глаза и организма», 12 винаходів і 20 рацпропозицій, 140 наукових праць. У 1964 році йому було присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 5 медалями, знаком «Відмінник охорони здоров’я». У 1994 році засновано студентську стипендію та премію Чернівецької міської ради його імені. В 2011 році рішенням Вченої ради БДМУ кафедрі присвоєно ім. Б.Л. Радзіховського. 

У 1968 році на посаду доцента кафедри була обрана к.мед.наук Тітенко К. С., яка працювала на цій посаді до 1978 року. Авторка 65 наукових робіт, 1 винаходу та 12 рацпропозицій. У 1985 році на виставці ВДНХ УРСР доц.. Тітенко К.С. та ас. Ловля Г.Д. одержали диплом ІІ ступеня за організацію та надання офтальмологічної допомоги населенню облості, впровадження нових методів лікування, збільшення ефективності виявлення глаукоми.

У різні роки викладачами працювали: І.Ф. Тихонович, О.М.Водовозов, С.Л. Авербух, К.О, Гулевська, К.С. Тітенко, В.І.Лучик, В.В. Булат.

У 1975-1982 роках кафедру очних хвороб очолювала доктор медичних наук, професор Устінова О. І., у 1974 році захистила докторську дисертацію на тему “Ранняя диагностика глаукомы”. Основним напрямком наукової роботи кафедри було вивчення питань рефракції та акомодації, етіології, патогенезу, консервативного та хірургічного лікування  глаукоми та катаракти, а також стану органа зору в дітей та підлітків Буковинського регіону, впровадження мікрохірургії ока. Автор монографії «Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия», керівник кандидатської дисертації аспіранта Н.М. Астапової.

Внаслідок реорганізації в 1978 року кафедра очних хвороб була об’єднана з курсом ЛОР хвороб. Із 1983 року (після від’їзду професора О.І.Устінової до Ленінграда) обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Й.М.Попко. 

Із 1997 р. по 2007 р. курс очних входив  до складу кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб, яку очолював професор І.Ю.Полянський.

В цей період курс поповнився молодими науковцями, які після закінчення магістратури (О.П. Кучук, Т.Б. Сикирицька) та аспірантури (М.А. Карілйчук) виконали та успішно захистили кандидатські дисертації, активно включилися в наукову та педагогічну роботу та отримали звання доцента.

З 1962 року по теперішній час на кафедрі очних хвороб працює к.мед.н. Ловля Г.Д., яка у 1967 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сравнительная оценка некоторых тонометрических методов ранней диагностики глаукомы”. З 1978 р. по 2006 р. старший викладач Г.Д. Ловля відповідала за роботу курсу очних хвороб. З 2007 роботу курсу очолювала  к.мед.н. М.А. Карлійчук.

В 2008р. відновився статус кафедри офтальмології (з новоюназвою), яку очолив д.мед.н. Пенішкевич Я.І. Після закінчення Чернівецького медичного інституту в 1986 році працював асистентом курсу офтальмології, аспірант(1988-1990рр.) та докторант(1996-2000рр.) інституту очних хвороб ім. В.П. Філатова АМН

Його кандидатська дисертація «Посттравматическая гипотония глаза (диагностика, лечение и профилактика субатрофии глаза)» та докторська дисертація «Ефективність диференційованих патогенетично-орієнтовних методик лікування в клініці травм ока» були присвячені актуальним питанням офтальмології. Напрямок його наукових досліджень був продовжений в кандидатській дисертаціях Карілйчук М.А., Кучука О.П. та магістранських наукових кваліфікаційних роботах . Автор більше 100 наукових робіт та співавтор національного підручника «Офтальмологія» (2010р.)

Наукова тематика кафедри в різні періоди її існування та керівництва була різноманітною.  Основний напрям - вивчення питань рефракції, акомодації, етіології та патогенезу консервативного лікування катаракти, глаукоми та травм органу зору. Колективом кафедри останнім часом виконувалась планова наукова робота «Клінічні аспекти лікування діабетичної ретинопатії», по результатом якої надрукована монографія, розроблена бальна система оцінки перебігу початкових стадії ДР відповідно до динаміки змін набряку сітківки, судин, крововиливів та ексудації. Наукові здобутки співробітників кафедри висвітлені у вітчизняних та зарубіжних виданнях, доповідались на численних міжнародних, національних та регіональних наукових форумах. В 2001 році на базі кафедри організовано проведення міжнародного наукового симпозіума Одеса - Генуя в м. Чернівці «Хірургічне та медикаментозне відновлення органу зору».

За період існування кафедри (курсу) співробітниками опубліковано близько 680 наукових праць, видано 8 монографій, отримано 39 патентів на винаходи, 83 посвідчення на рацпропозиції.

Навчально-методична робота завжди була в центрі уваги співробітників кафедри. Сьогодні на кафедрі навчаються студенти спеціальностей «Лікувальна справа» (у т.ч. англомовні), «Педіатрія», «Стоматологія», «Медична психологія». Студенти всіх спеціальностей забезпечені методичними матеріалами українською та англійською мовами, а також навчально-методичнии посібниками, виданими викладачами кафедри: «Курс офтальмології в тестах і еталонах, клінічних задачах та основних принципах лікування очних захворювань». 1995. - 469 с., «Очні хвороби». - 1999. – 205с., «Клінічна анатомія органа зору». - 2000. - 147 с., «Офтальмологічні маніпуляції». - 2001. - 80 с., «Невідкладна офтальмологічна допомога».- Посібник. 2007.- 232 с.( Лучик В.І.) «Очні симптоми при загальних захворюваннях»: Довідник. - 2007. - 164 с.( Кучук О.П., Ловля Г.Д.) «Tests and clinical cases in ophthalmology for self-assessment examination» - 2009. – 168 с., «Clinical tasks for self-assessment in ophthalmology»  – 2010. – 188 с.  (Карлыйчук M.A.)

Розробляються та активно впроваджуються інноваційні технології навчання. Регулярно публікуються роботи з методичних та методологічних питань викладання офтальмології в збірниках конференції БДМУ та інших вищих навчальних закладів України.  

Кафедра приймає участь в міжнародній науковій діяльності. Вагомий внесок належить доц. М.А. Карілйчук, яка тільки за останні 5 років була активним учасником 12 світових конгресів(Европа, Канада), де неодноразово доповідала результати своїх досліджень. Навчалась на офтальмологічних курсах закордоном (м. Зальцбург 2006р., Мілан 2012р., Гамбург 2013р.). Нагороджена  Золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO, м. Женева,) як кращий молодий український винахідник 2003 року. Член Європейського товариства ретинологів EURETINA з 2012 р. Доцент О.Д. Рудковська є автором надрукованого в Німеччині збірника наукових статей «Рефракционные и аккомодационные факторы в  этиопатогенезе глазных болезней »(російською та англійською мовами).   м. Саарбрюкен 2013р. Залучаються до міжнародних зв’язків студенти – гуртківці, за їх участю надрукувані  тези у виданнях міжнародних конгресів в Росії, Польщі, Болгарії та Румунії.

Кафедра плідно працює із закладами практичної охорони здоров’я та сприяє удосконаленню роботи та організації офтальмологічної служби, зменшення очної захворюваності на Буковині.  Основною клінічною базою кафедри з її заснування було очне відділення обласної клінічної лікарні, а з 1978р. і міське очне відділення. Співробітники кафедри постійно чергують у відділенні та офтальмотравм центрі, надають невідкладну висококваліфіковану допомогу хворим. Щорічно  в стаціонарах та поліклініках консультують близько 12000 пацієнтів, лікують більше 500 хворих з очною патологією, виконують майже 1400 операцій.

Значна увага постійно приділялась підготовці лікарів для практичної охорони здоровя. Різні формами навчання охоплені всі офтальмологи області.

З 2007року на базі кафедри створені курси тематичного удосконалення «Невідкладна допомога в офтальмології»  та «Зміни органу зору при загальних захворюваннях», з 2010 року організовано та регулярно проводяться курси передатестаційної  підготовки практичних лікарів. Щороку організовуються 6-8 преривчастих курсів, які проводять співробітники кафедри та запрошуються з доповідями провідні спеціалісти центральних наукових закладів.

Для практичної охорони здоровя підготовлено 23 клінічних ординаторів та 112 лікарів – інтернів. З 2001 року кафедра бере участь в навчанні лікарів та інтернів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина». В 2012 році організовано центр лікування нейродистрофічних змін органа зору. Основні напрямки роботи: розробка, вдосконалення існуючих та впровадження нових методів діагностики та лікування діабетичної ретинопатії, макулярного набряку різного ґенезу, вікової макулярної дегенерації, травм органа зору, післятравматичних ускладнень, глаукоми, амбліопії, косоокості та пластична хірургія.